Logo


Naslov članka: MZZM Bacaca sjenki ponovo u Zagrebu, 24.11. [MFFM - by Shadow Casters in Zagreb] (p)
Podnaslov:
Autor:
Monday 21 November 2011 - 00:10:18

Što: "MŽŽM - Muški/ženski-Ženske/muške" - kazališna predstava
Kada: 24.XI 2011. u 19h (ženska za muške) i u 22h (muška za ženske)
Gdje: Društveni centar Kino Mosor, Zvonimirova 63, Zagreb
Trajanje: 1,5 h
BACAČI SJENKI & TEATAR ITD, ZAGREB & MESS-INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL, SARAJEVO
MUŠKI/ŽENSKI-ŽENSKE7MUŠKE (diptih)
Premijera: veljača/ožujak 2011 (Zagreb); Touring: Zagreb, Sarajevo, Novi Sad, Pakrac, Split, Subotica, Rijeka, Beograd & Pula - 2011. & 2012.

Režija: Boris Bakal i Katarina Pejović
Igraju: Jelena Miholjević, Irma Alimanović, Mona Muratović, Petra Težak, Zrinka Kušević, Vilim Matula, Nikša Butijer, Dean Krivačić, Benjamin Bajramović i Boris Bakal
Dramaturzi: Stanko Juzbašić, Vedrana Klepica i Dražen Novak
Scenografija: Boris Bakal


MŽŽM je treći dio najnovije trilogije Bacača Sjenki "O zajedništvu". MŽŽM dijeli svjetove da bi se jasnije sagledali i bolje razumjeli na «sigurnom mjestu razgovora»: podijeljeni su izvođači i izvođačice – autori i autorice – ali je podijeljena i publika. U susretu muških sa ženskima, ženskih sa muškima, muških sa muškima i ženskih sa ženskima, u druženju sa stereotipima i sudjelovanju u njihovom raskrinkavanju, u izmještanju pogleda na drugog/ drugu, u poigravanju s čudnim (queer) - otkrivaju se sličnosti u razlikama i razlike u sličnostima koje nam obično izmiču.

Tvrdnja da su muškarci i žene različiti - gotovo dve različite vrste/dva svijeta - danas je u pospješenom opticaju, od žute štampe do “lakih” i “teških” nauka. Zato potvrđujemo te svijetove i podvrgavamo ih forenzičkom ispitivanju. Ta forenzika je bez sumnje eklektična - objektna, subjektna, psihološka, socijalna, politička, antropološka, patološka – i njeni principi se formiraju i preispituju ne samo tijekom rada na predstavama već i tijekom njihovog izvedbenog života – sa svakim novim izvođenjem.

MŽŽM otvara pitanja i teme u krugovima/slojevima, poput figure babuške. No, za razliku od ruskog suvenira, u ovom dramaturško-rediteljskom modelu i poslednja, najmanja figurica može da se otvori, a šta je u njoj - svako otkriva za sebe.

Publika je, po vlastitom izboru, ravnopravni saigrač ('napadač') izvođačima u ovom traganju za novim odgovorima na pitanja o ženskom i muškom koja večno postavljamo sami sebi. MŽŽM je putovanje kroz uzajamno otvaranje, razgovore, pjesmu, igru, smijeh i suze, avantura u koju svako kreće s određenim prtljagom ideja i predrasuda da bi se, nakon predstave, iznenadio njegovim novim sadržajem.

VAŽNO UPOZORENJE:
Ova predstava se igra samo za publiku istog spola: Drugim riječima, planirajte dolazak na MŽŽM u društvu/sigurnosti vašeg spola!

Potpore: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH
U partnerstvu sa CLUBTURE

http://shadowcasters.blogspot.com/

What: “MFFM - Male/female-Female/male” twin performance
When: 24.XI.2011. @ 19 h (female show for male audience)
@ 22 h (male show for female audience)
Where: Cinema Mosor, Zvonimirova street 63. Zagreb
Duration: 2h without intermission
Information and reservations: bacaci.sjenki@gmail.com,
+385 1 464 02 62 (098 165 81 86)

MALE-FEMALE/ FEMALE-MALE (Co-production: SHADOW CASTERS/ THEATRE &TD-Zagreb/ MESS FESTIVAL-Sarajevo)
www.malefemalefemalemale.blogspot.com

Premiere: January, February 2011 (Zagreb); Touring: Zagreb, Sarajevo, Novi Sad, Pakrac, Split, Subotica, Rijeka, Beograd & Pula - 2011. & 2012.

Concept: Shadow Casters
Directors: Boris Bakal and Katarina Pejović
Authors/ Performers: Irma Alimanović, Zrinka Kušević, Jelena Miholjević, Mona Muratović, Petra Težak, Benjamin Bajramović, Boris Bakal, Nikša Butijer, Dean Krivačić, Vilim Matula
Dramaturgs: Stanko Juzbašić, Vedrana Klepica, Dražen Novak
Orchestrator: Stanko Juzbašić

MFFM is the third part of the latest Shadow Casters’ trilogy “On Togetherness”. MFFM separates the worlds believing that the “safe place of conversation” provides a clearer insight and a better understanding: therefore both performers/ author and the audience are separated. What emerges here bright and clear through the male-female, female-male, male-male and female-female encounter; through befriending stereotypes and taking part in their unmasking; through shifting the perspective on the other (male or female); through playing with queer/weird – are the similarities in differences and differences in similarities that usually escape us.

Claiming that men and women are different – almost to the point of being two species/ two worlds – is increasingly popular these days, from the yellow press to “light” and “hard” sciences. We therefore confirm those worlds and submit them to forensic investigation. This particular forensics is doubtlessly eclectic – object-oriented, subject-oriented, psychological, social, political, anthropologic, pathologic – its principles being formed and questioned not only during the rehearsal period but also during the performance’s public life – with each new show.

MFFM opens up questions and themes in circles/ layers, much like Babushka figures. Yet unlike the Russian souvenir, even the last and smallest of the figurines can be opened in this dramaturgic-directorial model and what is inside of it is up to each one of us to discover for oneself…

In this quest for new answers to eternal questions on female and male that we keep posing to ourselves, the audience is an equal partner (“attacker) to performers by its own choice. MFFM is a journey through mutual opening, conversations, songs, dance, laughter and tears. It is an adventure which everybody embarks with certain luggage of ideas and prejudices to be surprised by the end of the show with the luggage’s new content.


IMPORTANT NOTIFICATION:
This performance is performed for same-sex audience: “Male for Male” and “Female for Female”. In other words, plan your visit to MFFM in the company/ safety of your sex!

Funders: National Foundation for Civil Society Development, City Department of Education Culture and Sports Zagreb, Republic of Croatia Ministry of Culture, Government of the Republic of Croatia - Office for Gender Equality
In partnership with Clubture

http://shadowcasters.blogspot.com/


Autor članka je F.I.L.M
( http://www.film-mag.net/article.php?article.12985 )